Informacja o Prawach Pacjenta i Przetwarzaniu Danych OsobowychNiniejszym pragniemy poinformować, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

Administratorem Danych Osobowych jest : IDENTICA Sp. z o.o. 85-675 Bydgoszcz, ul.

Józefa Dwernickiego 8B/U04

W celu udzielania świadczeń leczniczych na podstawie obowiązku wynikającego z

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) oraz

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst

jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.), będziemy przetwarzać Pana / Pani dane

osobowe z następujących kategorii:

a. Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci,

PESEL, adres zamieszkania, telefon, e-mail;

b. Dane dotyczące zdrowia (diagnostyka oraz leczenie, w tym zdjęcia fotograficzne i

RTG);

3. Pana/Pani dane możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

a. księgowym – w zakresie wystawianych dokumentów księgowych

b. laboratoriom protetycznym- w zakresie wykonania prac protetycznych

c. serwisom technicznym- w zakresie planowanych serwisów sprzętu i urządzeń oraz

usuwania awarii

4. Pana/Pani dane pozyskane w celu udzielania świadczeń leczniczych przechowujemy

przez okres 20 lat.

5. Nagrania z monitoringu (telefonicznego) przechowywane są przez okres 3 miesięcy.

Panu/Pani przysługują prawa wynikające z RODO:

Uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe a jeżeli ma to

miejsce do uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości

Do nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii jest

odpłatne,

Przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania osoby

O tym iż obiekt jest monitorowany i odbywa się monitoring wizyjny oraz dźwiękowy

O planowanej zmianie celu przetwarzania , przy innym celu niż udzielanie świadczeń

leczniczych

Prawo do sprostowania ( poprawienia ) swoich danych

Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych

osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO w szczególności wobec

przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres

archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. Z art. 17 ust.3 lit.b

RODO

W przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta , możecie Państwo

zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu określonego w tej zgodzie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do

Pana/ Pani danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń

medycznych w szczególności w ramach dokumentacji medycznej możemy przetwarzać

dane w dotychczasowym zakresie albowiem mogłoby to istotnie utrudnić realizację tego

celu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ; W każdej chwili może

Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,

edukacyjnych, naukowych, reklamowych - o ile takiej zgody Pan/Pani nam udzielili

pisemnie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania ,

którego dokonaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody przed wycofaniem.

Udostępnienia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art 26 i 27 ustawy z

dnia 6 listo- pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.

U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ; Jeżeli Pan/ Pani uważa , że

przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Panu/Pani przysługują prawa wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.):

a. prawo do świadczeń zdrowotnych:

odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;

do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej

kolejność dostępu do tych świadczeń;

do zasięgnięcia opinii innego lekarza , pielęgniarki , położnej lub zwołania konsylium

lekarskiego;

do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie

zdrowia lub życia.

b. prawo do informacji:

o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach

diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania

albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w tym żądania pełnej informacji;

o stanie zdrowia, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej;

w zakresie niezbędnym do wyrażenia zgody;

prawach pacjenta;

rodzaju i zakresie udzielanych przez dany podmiot świadczeń zdrowotnych.

c. prawo żądania nieudzielania przez lekarza informacji w zakresie wskazanym przez

pacjenta;

d. prawo przedstawienia lekarzowi swojego zdania w zakresie otrzymanych informacji;

e. prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od

leczenia;

f. prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych;

g. prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;

h. prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta;

i. prawo do umierania w spokoju i godności;

j. prawo do świadczeń zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień w stanie

terminalnym;

k. prawo dostępu do dokumentacji medycznej;

l. prawo pacjenta do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;

m. prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;

n. prawo do opieki duszpasterskiej;

o. prawo do przechowania rzeczy wartościowych w depozycie;

p. prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Pacjenta .

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

8. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417):

podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce;

dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie

na podstawie pisemnego wniosku dostępnego w jednostce, ustnie lub za pośrednictwem

poczty elektronicznej;

dokumentację medyczną udostępnia się również instytucjom i organom wskazanym w art.

26 ust. 3 ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.

U. 2009 Nr 52 poz. 417);

pacjent lub upoważniona osoba określa we wniosku, w jakim zakresie prosi o

udostępnienie dokumentacji:

wyłącznie do wglądu;

w postaci kserokopii;

w postaci odpisu;

w postaci uwierzytelnionej kserokopii;

przesłania na adres mailowy podany przez pacjenta pisemnie.

9. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa, czy chce całość dokumentacji

medycznej, czy jej część, wówczas określa, w jakim zakresie wnosi o udostępnienie

dokumentacji medycznej;

10. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty: :

jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 12 zł.

jedna strona kopii dokumentacji medycznej 0,40 zł.

wydanie dokumentacji na nośniku 2 zł

11. Udostępnienie dokumentacji następuje bez zbędnej zwłoki;

12. Dokumentację medyczną udostępnia się do wglądu wyłącznie na terenie jednostki.

Inne sposoby są indywidualnie rozpatrywane przez kierownika. Odebranie kopii,

kserokopii, odpisów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez pacjenta lub

upoważnioną przez niego osobę w jednostce.

13. W podmiocie leczniczym prowadzona jest działalność lecznicza i udzielane są

świadczenia lecznicze z zakresu stomatologii.

Pliki cookie

IDENTICA korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek, są one zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Umożliwiają one korzystanie z wszystkich funkcjonalności Strony, jednak nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.identica.com.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki nazwisko czy adres zamieszkania. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.identica.com.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej.


Na stronie www.identica.com.pl stosujemy następujące pliki cookie:

_ga – Używane przez aplikację Google Analytics w celu rejestrowania unikalnego identyfikatora, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez 2 lata.

_gat – Używany przez aplikację Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań. To ciasteczko utrzymywane jest przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

_gid – Używany przez aplikację Google Analytics do rejestrowania unikalnego identyfikatora, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

 

Administrator strony www.identica.com.pl nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Administrator aktywował funkcję częściowej anonimizacji adresu IP, tj. adres IP użytkownika strony jest skracany przed przekazaniem dalej. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony www.identica.com.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Informacja o Prawach Pacjenta i Przetwarzaniu Danych OsobowychNiniejszym pragniemy poinformować, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

Administratorem Danych Osobowych jest : IDENTICA Sp. z o.o. 85-675 Bydgoszcz, ul.

Józefa Dwernickiego 8B/U04

W celu udzielania świadczeń leczniczych na podstawie obowiązku wynikającego z

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) oraz

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst

jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.), będziemy przetwarzać Pana / Pani dane

osobowe z następujących kategorii:

a. Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci,

PESEL, adres zamieszkania, telefon, e-mail;

b. Dane dotyczące zdrowia (diagnostyka oraz leczenie, w tym zdjęcia fotograficzne i

RTG);

3. Pana/Pani dane możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

a. księgowym – w zakresie wystawianych dokumentów księgowych

b. laboratoriom protetycznym- w zakresie wykonania prac protetycznych

c. serwisom technicznym- w zakresie planowanych serwisów sprzętu i urządzeń oraz

usuwania awarii

4. Pana/Pani dane pozyskane w celu udzielania świadczeń leczniczych przechowujemy

przez okres 20 lat.

5. Nagrania z monitoringu (telefonicznego) przechowywane są przez okres 3 miesięcy.

Panu/Pani przysługują prawa wynikające z RODO:

Uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe a jeżeli ma to

miejsce do uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości

Do nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii jest

odpłatne,

Przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania osoby

O tym iż obiekt jest monitorowany i odbywa się monitoring wizyjny oraz dźwiękowy

O planowanej zmianie celu przetwarzania , przy innym celu niż udzielanie świadczeń

leczniczych

Prawo do sprostowania ( poprawienia ) swoich danych

Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych

osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO w szczególności wobec

przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres

archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. Z art. 17 ust.3 lit.b

RODO

W przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta , możecie Państwo

zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu określonego w tej zgodzie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do

Pana/ Pani danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń

medycznych w szczególności w ramach dokumentacji medycznej możemy przetwarzać

dane w dotychczasowym zakresie albowiem mogłoby to istotnie utrudnić realizację tego

celu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ; W każdej chwili może

Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,

edukacyjnych, naukowych, reklamowych - o ile takiej zgody Pan/Pani nam udzielili

pisemnie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania ,

którego dokonaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody przed wycofaniem.

Udostępnienia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art 26 i 27 ustawy z

dnia 6 listo- pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.

U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ; Jeżeli Pan/ Pani uważa , że

przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Panu/Pani przysługują prawa wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.):

a. prawo do świadczeń zdrowotnych:

odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;

do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej

kolejność dostępu do tych świadczeń;

do zasięgnięcia opinii innego lekarza , pielęgniarki , położnej lub zwołania konsylium

lekarskiego;

do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie

zdrowia lub życia.

b. prawo do informacji:

o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach

diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania

albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w tym żądania pełnej informacji;

o stanie zdrowia, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej;

w zakresie niezbędnym do wyrażenia zgody;

prawach pacjenta;

rodzaju i zakresie udzielanych przez dany podmiot świadczeń zdrowotnych.

c. prawo żądania nieudzielania przez lekarza informacji w zakresie wskazanym przez

pacjenta;

d. prawo przedstawienia lekarzowi swojego zdania w zakresie otrzymanych informacji;

e. prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od

leczenia;

f. prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych;

g. prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;

h. prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta;

i. prawo do umierania w spokoju i godności;

j. prawo do świadczeń zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień w stanie

terminalnym;

k. prawo dostępu do dokumentacji medycznej;

l. prawo pacjenta do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;

m. prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;

n. prawo do opieki duszpasterskiej;

o. prawo do przechowania rzeczy wartościowych w depozycie;

p. prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Pacjenta .

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

8. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417):

podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce;

dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie

na podstawie pisemnego wniosku dostępnego w jednostce, ustnie lub za pośrednictwem

poczty elektronicznej;

dokumentację medyczną udostępnia się również instytucjom i organom wskazanym w art.

26 ust. 3 ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.

U. 2009 Nr 52 poz. 417);

pacjent lub upoważniona osoba określa we wniosku, w jakim zakresie prosi o

udostępnienie dokumentacji:

wyłącznie do wglądu;

w postaci kserokopii;

w postaci odpisu;

w postaci uwierzytelnionej kserokopii;

przesłania na adres mailowy podany przez pacjenta pisemnie.

9. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa, czy chce całość dokumentacji

medycznej, czy jej część, wówczas określa, w jakim zakresie wnosi o udostępnienie

dokumentacji medycznej;

10. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty: :

jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 12 zł.

jedna strona kopii dokumentacji medycznej 0,40 zł.

wydanie dokumentacji na nośniku 2 zł

11. Udostępnienie dokumentacji następuje bez zbędnej zwłoki;

12. Dokumentację medyczną udostępnia się do wglądu wyłącznie na terenie jednostki.

Inne sposoby są indywidualnie rozpatrywane przez kierownika. Odebranie kopii,

kserokopii, odpisów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez pacjenta lub

upoważnioną przez niego osobę w jednostce.

13. W podmiocie leczniczym prowadzona jest działalność lecznicza i udzielane są

świadczenia lecznicze z zakresu stomatologii.

Pliki cookie

IDENTICA korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek, są one zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Umożliwiają one korzystanie z wszystkich funkcjonalności Strony, jednak nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.identica.com.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki nazwisko czy adres zamieszkania. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.identica.com.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej.


Na stronie www.identica.com.pl stosujemy następujące pliki cookie:

_ga – Używane przez aplikację Google Analytics w celu rejestrowania unikalnego identyfikatora, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez 2 lata.

_gat – Używany przez aplikację Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań. To ciasteczko utrzymywane jest przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

_gid – Używany przez aplikację Google Analytics do rejestrowania unikalnego identyfikatora, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

 

Administrator strony www.identica.com.pl nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Administrator aktywował funkcję częściowej anonimizacji adresu IP, tj. adres IP użytkownika strony jest skracany przed przekazaniem dalej. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony www.identica.com.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Informacja o Prawach Pacjenta i Przetwarzaniu Danych OsobowychNiniejszym pragniemy poinformować, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

Administratorem Danych Osobowych jest : IDENTICA Sp. z o.o. 85-675 Bydgoszcz, ul.

Józefa Dwernickiego 8B/U04

W celu udzielania świadczeń leczniczych na podstawie obowiązku wynikającego z

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) oraz

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst

jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.), będziemy przetwarzać Pana / Pani dane

osobowe z następujących kategorii:

a. Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci,

PESEL, adres zamieszkania, telefon, e-mail;

b. Dane dotyczące zdrowia (diagnostyka oraz leczenie, w tym zdjęcia fotograficzne i

RTG);

3. Pana/Pani dane możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

a. księgowym – w zakresie wystawianych dokumentów księgowych

b. laboratoriom protetycznym- w zakresie wykonania prac protetycznych

c. serwisom technicznym- w zakresie planowanych serwisów sprzętu i urządzeń oraz

usuwania awarii

4. Pana/Pani dane pozyskane w celu udzielania świadczeń leczniczych przechowujemy

przez okres 20 lat.

5. Nagrania z monitoringu (telefonicznego) przechowywane są przez okres 3 miesięcy.

Panu/Pani przysługują prawa wynikające z RODO:

Uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe a jeżeli ma to

miejsce do uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości

Do nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii jest

odpłatne,

Przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania osoby

O tym iż obiekt jest monitorowany i odbywa się monitoring wizyjny oraz dźwiękowy

O planowanej zmianie celu przetwarzania , przy innym celu niż udzielanie świadczeń

leczniczych

Prawo do sprostowania ( poprawienia ) swoich danych

Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych

osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO w szczególności wobec

przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres

archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. Z art. 17 ust.3 lit.b

RODO

W przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta , możecie Państwo

zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu określonego w tej zgodzie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do

Pana/ Pani danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń

medycznych w szczególności w ramach dokumentacji medycznej możemy przetwarzać

dane w dotychczasowym zakresie albowiem mogłoby to istotnie utrudnić realizację tego

celu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ; W każdej chwili może

Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,

edukacyjnych, naukowych, reklamowych - o ile takiej zgody Pan/Pani nam udzielili

pisemnie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania ,

którego dokonaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody przed wycofaniem.

Udostępnienia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art 26 i 27 ustawy z

dnia 6 listo- pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.

U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ; Jeżeli Pan/ Pani uważa , że

przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Panu/Pani przysługują prawa wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.):

a. prawo do świadczeń zdrowotnych:

odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;

do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej

kolejność dostępu do tych świadczeń;

do zasięgnięcia opinii innego lekarza , pielęgniarki , położnej lub zwołania konsylium

lekarskiego;

do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie

zdrowia lub życia.

b. prawo do informacji:

o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach

diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania

albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w tym żądania pełnej informacji;

o stanie zdrowia, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej;

w zakresie niezbędnym do wyrażenia zgody;

prawach pacjenta;

rodzaju i zakresie udzielanych przez dany podmiot świadczeń zdrowotnych.

c. prawo żądania nieudzielania przez lekarza informacji w zakresie wskazanym przez

pacjenta;

d. prawo przedstawienia lekarzowi swojego zdania w zakresie otrzymanych informacji;

e. prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od

leczenia;

f. prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych;

g. prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;

h. prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta;

i. prawo do umierania w spokoju i godności;

j. prawo do świadczeń zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień w stanie

terminalnym;

k. prawo dostępu do dokumentacji medycznej;

l. prawo pacjenta do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;

m. prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;

n. prawo do opieki duszpasterskiej;

o. prawo do przechowania rzeczy wartościowych w depozycie;

p. prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Pacjenta .

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

8. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417):

podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce;

dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie

na podstawie pisemnego wniosku dostępnego w jednostce, ustnie lub za pośrednictwem

poczty elektronicznej;

dokumentację medyczną udostępnia się również instytucjom i organom wskazanym w art.

26 ust. 3 ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.

U. 2009 Nr 52 poz. 417);

pacjent lub upoważniona osoba określa we wniosku, w jakim zakresie prosi o

udostępnienie dokumentacji:

wyłącznie do wglądu;

w postaci kserokopii;

w postaci odpisu;

w postaci uwierzytelnionej kserokopii;

przesłania na adres mailowy podany przez pacjenta pisemnie.

9. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa, czy chce całość dokumentacji

medycznej, czy jej część, wówczas określa, w jakim zakresie wnosi o udostępnienie

dokumentacji medycznej;

10. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty: :

jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 12 zł.

jedna strona kopii dokumentacji medycznej 0,40 zł.

wydanie dokumentacji na nośniku 2 zł

11. Udostępnienie dokumentacji następuje bez zbędnej zwłoki;

12. Dokumentację medyczną udostępnia się do wglądu wyłącznie na terenie jednostki.

Inne sposoby są indywidualnie rozpatrywane przez kierownika. Odebranie kopii,

kserokopii, odpisów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez pacjenta lub

upoważnioną przez niego osobę w jednostce.

13. W podmiocie leczniczym prowadzona jest działalność lecznicza i udzielane są

świadczenia lecznicze z zakresu stomatologii.

Pliki cookie

IDENTICA korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek, są one zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Umożliwiają one korzystanie z wszystkich funkcjonalności Strony, jednak nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.identica.com.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki nazwisko czy adres zamieszkania. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.identica.com.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej.


Na stronie www.identica.com.pl stosujemy następujące pliki cookie:

_ga – Używane przez aplikację Google Analytics w celu rejestrowania unikalnego identyfikatora, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez 2 lata.

_gat – Używany przez aplikację Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań. To ciasteczko utrzymywane jest przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

_gid – Używany przez aplikację Google Analytics do rejestrowania unikalnego identyfikatora, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

 

Administrator strony www.identica.com.pl nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Administrator aktywował funkcję częściowej anonimizacji adresu IP, tj. adres IP użytkownika strony jest skracany przed przekazaniem dalej. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony www.identica.com.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.